KONSTANTIN BUIALO

Senior partner, advokát, medzinárodný advokát v Slovenskej republike a Poľskej republike, mediátor Bavorskej obchodnej a priemyselnej komory

K@officium.law
+380 50 331 12 61

Hlavné odborné zameranie:
Obchodné právo a М&А. Daňové právo a medzinárodné daňové plánovanie. Zákon v oblasti nehnuteľností a stavebníctva. Zákon o IT. Sprostredkovanie. Práva duševného vlastníctva (IP). Ochrana osobných údajov GDPR. Zákon o lekárskej, farmaceutickej a biologickej etike

Právna prax: 20 rokov

KONSTANTIN BUIALO – medzinárodný advokát Slovenskej republiky, člen Asociácie právnikov Ukrajiny. 13 rokov pracoval v štátnej správe (Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny a Štátna služba liečivých prostriedkov, Štátna zdravotno-epidemiologická služba Ukrajiny), má 13-ročnú prax v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho prax zahŕňa nie len poskytovanie právnej pomoci ukrajinským spoločnostiam vstupujúcim na medzinárodné trhy, ale aj poskytovanie poradenstva v oblasti medzinárodného práva súkromného a medzinárodného práva verejného, zdravotného práva a zdravotnej starostlivosti a v oblasti vzťahov s kontrolnými a povoľovacími orgánmi pôsobiacim na Ukrajine medzinárodným spoločnostiam.

Vzdelanie:
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, fakulta ekonomického plánovania, 1999
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadima Getmana, právnická fakulta, 2011
Národná farmaceutická univerzita, 2011
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2017

Jazyky: ukrajinský, ruský, slovenský, anglický, nemecky