JUDr. LIUDMILA SURMA

Partner, Medzinárodný advokát, Medzinárodný mediátor

L@officium.law
+421 944 993 083

Hlavné odborné zameranie:
Obchodné, migračné, správne, bankové Slovenskej republiky, medzinárodné právo a právo EÚ

Právna prax: 13 rokov

JUDr. LIUDMILA SURMA – riaditeľ Officium v Bratislave (Slovensko).
Hlavné odborné zamerania sú obchodné, správne, migračné, bankové právo Slovenska, čo napomáha účinnému zastupovaniu ukrajinských spoločností v tejto krajine – od založenia biznisu do vstupu na Bratislavskú burzu cenných papierov (BSSE).
Tiež vykonáva vedeckú činnosť v oblasti mimosúdneho riešenia sporov (mediácia) migračného a obchodného práva

Vzdelanie:
Bieloruská štátna univerzita, právnická fakulta, Minsk, Bielorusko, 2006
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2016
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko, 2018, doktor práva

Jazyky: ruský, slovenský, poľský, bieloruský, nemecký, anglický