Migračné právo

Odborníci kyjevskej a bratislavskej pobočiek Officium komplexne podporujú imigráciu na Slovensko, najmä poskytujú poradenstvo vo veciach voľby optimálneho imigračného programu (podľa účelu imigrácie, druhu pracovnej činnosti, rodinného stavu, finančnej situácie, doby imigrácie atď.); pripravujú sprievodné doklady a doklady potrebné pre začiatok imigračného procesu (žiadosti, povolenia, potvrdenia, osvedčenia atď.), poskytujú právnu podporu vo všetkých štádiách procesu imigrácie; poskytujú poradenstvo a právne sprevádzanie počas zmeny imigračného postavenia (prechodný/trvalý pobyt, občianstvo), ako aj poradenstvo vo veciach práv a povinností občanov Ukrajiny žijúcich v zahraničí a vo veciach zániku občianstva Ukrajiny.