Rodinné právo

Ponúkame komplexné služby pre súkromných osôb v oblasti medzinárodného rodinného a dedičského práva, reprodukčných technológií.

Naše služby zahŕňajú organizáciu a integrované sprevádzanie rodinných záležitostí: štruktúrovanie majetku (najmä v cudzích štátoch), poradenstvo a poskytnutie právnej pomoci pri príprave a uzatvorení manželských zmlúv medzi manželmi, iných dohôd medzi bývalými manželmi o vyporiadaní majetku, o rodičovských právach, o vyživovacej povinnosti; poskytnutie poradenstva v dedičských veciach a pomoci vo veciach nadobudnutia dedičstva v zahraničí.

Náš tím vysoko kvalifikovaných odborníkov úspešne zastupuje klientov v najkomplikovanejších národných a medzinárodných súdnych sporoch tykajúcich sa najmä rozvodov, vyporiadania majetku manželov, zistenia pobytu detí a poriadku komunikácie s deťmi, vrátane sporov s cudzím prvkom, spochybňovania závetov a uznania vlastníckeho práva na dedičstvo.