Trestno-právna ochrana biznisu

Advokáti zastupujú klientov (predovšetkým manažmentu farmaceutických spoločností) v trestnom konaní v hospodárskych veciach.

Naši odborníci majú veľkú skúsenosť komplexnej ochrany vedúcich pracovníkov a top manažérov od začatia trestného stíhania – od zastupovania na policajných orgánoch a iných štátnych orgánoch v mimoriadnych prípadoch s výjazdom na miesto konfliktnej situácie do ochrany v trestnom súdnictve. Prioritou našej práce je včasná detekcia a následná prevencia trestno-právnych rizík. Toto umožňuje už na štádiu plánovania biznisu prijať opatrenia na odstránenie okolností, ktoré môžu viesť k začatiu trestného stíhania
.

Naše služby zahŕňajú zastupovanie organizácií a fyzických osôb počas uskutočnenia vyšetrovacích úkonov a operatívno-pátracej činnosti, poradenstvo, pomoc pri uskutočňovaní nevyhnutných expertíz v trestnej veci ─ vyhľadávanie znalcov a znaleckých organizácií, organizácia spolupráce vyšetrovacích orgánov a znalcov, príprava na základe dostupných informácií záverov o perspektívach vyšetrovania trestných vecí. Okrem toho zabezpečujeme systém preventívnych opatrení, vrátane vypracovania usmernení a školení pre zamestnancov o pravidlách správania sa v prípade uskutočnenia policajnými orgánmi hocijakých úkonov tykajúcich sa spoločnosti a jej zamestnancov.